THAI
  • Creating Innovations For Your Success
  • Tel: 02 296 9700
  •   @creatus
Dealer Portal :
THAI
Dealer Portal :

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

             มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านมารู้จักและพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชียวชาญระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรม ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 2017

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

Tel : 02-296-9700

Email : information@creatuscorp.com

Website : www.creatuscorp.com

Facebook : Creatus Corporation Limited

Line : @creatus

L