THAI
 • Creating Innovations For Your Success
 • Tel: 02 296 9700
 •   @creatus
Dealer Portal :
THAI
Dealer Portal :

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

เป็นผู้นำทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาเป็นเวลากว่า 36 ปี มีลูกค้าทั้งในประเทศ และประเทศใกล้เคียง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลายตอบโจทย์ สำหรับสำนักงาน, ส่วนงานราชการ, บริษัทเอกชน และ สถาบันการเงินต่างๆ และยังได้มีการจัดผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย และโลจิสติกให้แก่สถานที่ราชการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และด้วยนโยบายพันธมิตรทางกลยุทธ์ “ Creating Innovations For Your Success ” ที่บริษัทฯ ตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ ข้อมูลความรู้ในตัวสินค้า การบริการหลังการขาย การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด จึงมีความต้องการผู้ร่วมงานอีกหลายตำแหน่ง เพื่อมาช่วยกันสนับสนุนการดำเนินกิจการของคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าจำนวนมากของบริษัทฯ

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์  สำหรับบางตำแหน่ง
 • โบนัส
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เงินรางวัลอายุงาน
 • เงินช่วยเหลือสมรส, เยี่ยมคลอดบุตร, งานศพ
 • การฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้
 • ท่องเที่ยว/สัมมนาประจำปี

ข้อมูลติดต่อสมัครงาน :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : คุณเสาวลักษณ์, คุณลลดา, คุณอุษา

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

เลขที่ 2534/107-109   ถนนราษฎร์อุทิศ 1 (เจริญราษฎร์ 7 แยก 35-3)  บางโคล่  บางคอแหลม   กรุงเทพฯ   10120 โทรศัพท์ 02-296-9700   แฟกซ์  02-295-5102-3   

Email :  hr@creatuscorp.net, personnel@creatuscorp.com

Website :  www.creatuscorp.com

Services Manager

1 ตำแหน่ง

 Qualifications

 • ชาย / หญิง อายุ 35 – 45 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสาตร์ อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหารด้านการ Service ทั้งก่อนและหลังการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถบริหารให้เป็น Profit Center ได้
 • มีวิสัยทัศน์สามารถรักษามาตรฐานของงาน Service และพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทและยกระดับไปสู่นานาชาติได้
 • ภาษาอังกฤษดีสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้ และไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Programmer

5 ตำแหน่ง

Qualifications

 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง(Computer Science/Computer Engineer )
 • มีประสบการณ์ในการเป็น Programmer อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Delphi, VB.NET, ASP, Borland C++ Builder, Microsoft Visual C++, Crystal Report, Oracle, SQL Server, My SQL, MS-Access และ Windows NT/2000/XP/2003 ได้เป็นอย่างดี หากเขียนได้มากกว่า 1 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

Business Development Executive

10 ตำแหน่ง

Qualifications

 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการแนะนำ และขยายใหม่ตลาด รวมทั้งการเข้าพบลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่, หน่วยงานราชการ, โรงพยาบาล และระดับ International 
 • สามารถรับผิดชอบการกระจายสินค้าทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดในการใช้งานติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

Business Development Manager

1 ตำแหน่ง

Qualifications

 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 • การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขยายตลาด และการบริหารทีม  5 – 7 ปี
 • พัฒนาธุรกิจโดยการติดต่อหาช่องทางการค้าใหม่ๆ เช่นกลุ่มลูกค้าองค์กรใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ, โรงพยาบาล และระดับ AEC หรือระดับ International
 • พัฒนายอดขาย วิเคราะห์การลงทุนธุรกิจ จุดคุ้มทุนของบริษัทฯ
 • หาช่องทางติดต่อ และหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยประสานงานกับฝ่าย International Business Development
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดในการใช้งานติดต่อสื่อสาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

SALES EXECUTIVE

กรุงเทพและขายส่งต่างจังหวัด 5 ตำแหน่ง

Qualifications

 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านอิเลคทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย Dealer
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

เลขานุการฝ่ายบริหาร

2 ตำแหน่ง

Qualifications

 • หญิง อายุ 25 – 35 ปี   
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในอาชีพเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดในการใช้งานติดต่อสื่อสาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี ทั้งเครื่อง Mac Microsoft word Excel  Power point รวมทั้งระบบ Online ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องตัว มี Service mind
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

HR Manager

1 ตำแหน่ง

Qualifications

 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร
 • มีความรอบคอบ เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือ
 • มีความสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ internet ได้คล่อง
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดในการใช้งานติดต่อสื่อสาร